FACEBOOK ENGLISH CHINESE HOME CANTACT US

  > pr center > 홍보영상

 

 

 

제목 MAS(ASIA) 홍콩 홍보동영상
작성자 mjcares
작성일자 2017-09-29
 
 

MAS(ASIA) 홍콩 엠제이케어 데일리 듀이 마스크팩 홍보영상 보러가기
https://www.youtube.com/watch?v=RiD4DDKsGxU 


 

출처 MasAsia89
다운로드수 0

상호명 : (주)미진화장품 | 대표이사 : 장원표 | tel : +82-54-461-8081 fax: +82-54-462-8081
주소 : 경북 구미시 1공단로 6길 53-45 | 사업자등록번호 : 264-81-51849 | mail : mijin_kor@mjcare.co.kr |
COPYRIGHT ⓒ MIJIN COSMETICS. ALL RIGHTS RESERVED.